Usluge

VIZIJA NAS ČINI ONIM KAKVI JESMO

Kako pomažemo našim klijentima?

U nastavku možete pročitati listu svih usluga koje pružamo, te informacije o svakoj kako bi jasno znali koju vrstu pomoći možete očekivati od nas.

Krivično pravo

Krivično pravo je sistem zakonskih pravnih propisa kojima se utvrđuju uslovi za primjenu kazni i drugih krivičnih sankcijaprema učiniocima krivičnih djela. Ovo je oblast prava u kojoj na najbolji mogući način pristupamo problemu stranke, štitimo vaš pravni status i interes bilo da ste u poziciji okrivljenog ili pak u poziciji oštećenog.

Građansko pravo

Građansko pravo je jedno od najstarijih grana prava i fokusirano je na odnose koji se tiču imovine te pravne poslove vezane za imovinu (ugovore i sl.). Cjelina građanskog prava podijeljeno je u tri grane prava koju čine stvarno pravo, obligaciono pravo i nasledno pravo. Unutar ove grane se rješavaju različiti slučajevi poput prava vlasništva, prava službenosti, prava građenja, ugovorni odnosi, nasledni odnosi i sl.

Privredno pravo

Ova grana prava tretira pitanja poslovanja i trgovine, i često se naziva privrednim pravom.

U ovoj oblasti prava pružamo kompletne usluge pri osnivanju i statusnim promjenama firmi, radne i boravišne dozvole, stečaj i likvidacija firmi.

Porodično pravo

Porodično pravo reguliše odnose unutar porodica, uključujući pitanja braka, razvoda, starateljstva nad decom i usvajanja, kao i odnose porodice i društva.

Uloga advokata u ovoj oblasti prava jeste očuvanje privatnosti klijenata i očuvanju porodičnih vrijednosti i pružanju pravne podrške u trenutcima promjena.

Radno pravo

Radno pravo se bavi pravnim aspektima radnih odnosa, uključujući zapošljavanje, ugovore o radu i zaštitu prava zaposlenih, kao i zaštita poslodvaca.

Uloga advokata u ovoj grani prava da zaštiti interes stranke u pogledu ostvarivanja prava iz rada i po osnovu rada.

Nasledno pravo

Ova grana prava se bavi pitanjima nasleđivanja zaostavštine nakon smrti ostavioca.

Uloga advokata u pogledu ove grane prava jeste da zaštiti pravni status i interes stranke koja ima pravo da stekne određenu pokretnu ili nepokretnu stvar.

Upravno pravo

Upravno pravo je grana prava koja uređuje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi koje uređuju organizaciju uprave, djelovane, postupak rada i odgovornost subjekata kojiobavljaju upravne poslove. Uloga advokata u ovoj pravnoj stvari je da zaštiti pravni status i interes stranke, a u pogledu ostvarivanja prava stranke u predmetima koji se tiču nadležnosti djelovanja organe lokalne samoupravi kao i organa državne uprave.

Budite slobodni i pošaljite nam Vaše upite

U nastavku Vas Molimo da ispunite prazna polja Vašim informacijama, te nam se obratite sa bilo kojom vrstom pravnom problema a kojeg možemo da riješimo. Želimo pomoći!